आज भी याद हा मिँजो से दिन

Date: 16 Nov 2016

अनुराग शर्मा द्वारा लिखी हिमाचली कविता:
आज भी याद हा मिँजो से दिन,
दोस्ता ने बैठणा खाडा रे किनारे,
हूणे गहरे विचार , बणनी बडी योजना ,
के बस घरा ते निकलणे दो,
आसा रा भी हुणा नाम ईक दिन.....।।

आज भी याद हा मिँजो से दिन,
दोस्ता ने बैठणा खाडा रे किनारे,
हूणे गहरे विचार , बणनी बडी योजना ,
के बस घरा ते निकलणे दो,
आसा रा भी हुणा नाम ईक दिन.....।।
पर आज जेबे घरा ते बाहर हे,
ता याद आँवा से झीला रा नजारा,
खुली हवा , ने छैल उची धारा ।
बरखा रा पाणी , ने खाडा रा शोर,
ने सौगी - सौगी बगदा ग्राँवा रा नाला....।।
कच्चे पैँडे पर, ओस ने सघीरे घा पर,
भ्यागा - भ्यागा से बाँईया ते पाणी ल्यौणा ।
दिना स्कूला ते आई ने , मैदाना जो नह्सी जाणा,
फेरी साँझा बेरे औणा , ते चुल्हे बले हाथ सेकणा ।
दुध मलाई ते गुड़ ने मुछणी छल्ली री रोटी,
पेट भरी ने रजाई लई ने सई जाणा ।
त्योहारा रे ध्याड़े , बाबरू - भल्ले,
बापु री मार , ता आमा रा दुलार,
चाईया री दुकाना , बीड़ी पिँदे ताउआ री चर्चा,
दादू रा हुक्का , दादिया रे हाथा रा साग ।
छुट्टिया रे दिना, नानिया री गोद,
कहाणी सुणदे सौणे री मौज ।
भई बौहत कित्या आसे बी कमाल,
घरा ते आई ने कमाया थोड़ा कर नाम ।
पर केते ल्यौणा पाह्डा रे जीणे रा स्वाद,
केथी मिलणे भल्ले बाबरू,
ता केथी हा पतरोड़े - लिँगड़ा रा जवाब,
याद आँवा मिँजो आपणे यारा रा साथ ।
© Anurag sharmaComment using Facebook Account


Post a Comment

Your Name*

Email*

Comment